Currency:
USD
1

Project

  
 
На 24.02.2020 г. „БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0551-C01 с Министерство на икономиката за изпълнение
на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“.

Кратко описание на проекта 

„БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД е компания, регистрирана през 2015 г. с основната дейност производство 
и търговия на луксозни кожени изделия за домашни любимци - нашийници, наморници, поводи,
нагръдници и други кожени изделия.  
Проектното предложение на „БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД предвижда дейности, водещи до
разширяването на пазарните позиции и повишаване на конкурентоспособността на външните
пазари, характеризиращи се с висок интензитет на конкурентна борба, налагащи непрекъснато
подобряване на производствения процес, с цел да отговаря на актуалните тенденции на
производство в бранша, на динамиката на развитие на потребителското търсене и изисквания към
крайните продукти.  
Заложените по проекта активи ще се закупят със средства по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 707 400,00 лв., от които
безвъзмездна финансова помощ в размер на 489 180,00 лв. (от които 420 903,00 лв. европейско 74
277,00 лв. национално съфинансиране) и 212 220,00 лв. собствено съфинансиране на компанията.

Допустими дейности за изпълнение по проекта: 

Допустимите дейности, заложени в проектното предложение, които ще бъдат изпълнени в 
рамките срока за изпълнение на проекта (12 месеца), включват:
➢ Дейност за подобряване на производствения капацитет (ще бъде изпълнена чрез 
закупуването на:
1. Технологична линия за първична обработка на естествена кожа, вкл.: 
• Автоматична машина за кроене на кожа – 1 бр.
• Машина за шпалтиране на кожа – 1 бр.
• Машина за изтъняване на краищата на кожени детайли – 1 бр.  

2. Технологична линия за производство на колани, вкл.:
• Машина за нанасяне на лепило чрез пръскане – 1 бр.
• Машина за обрязване на ръбове на колани – 1 бр.
• Машина за окрайчване, оразмеряване и печатане на колани – 1 бр.
• Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране – 1 бр.
• Автоматична машина за ушиване на катарами – 1 бр. 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект  BG16RFOP002-2.040-0551-C01/ 24.02.2020 г. „Подобряване на производствения капацитет в „БЕСТИЯ ПЕТ" ЕООД“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докумен та се
носи от „БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.”
 
 
  
 
• Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани – 1 бр.
• Автоматична машина за поставяне на рапиди – 1 бр.
• Машина за поставяне на скоби за гайки на колани – 1 бр. 
3. Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения върху кожени изделия, вкл.:
• Хоризонтална машина за двустранно боядисване на ръбове – 1 бр.
• Сушилня за боядисани детайли – 1 бр.
• Машина за едностранно боядисване на ръбовете на малки детайли – 1 бр.
• Машина за топъл печат – 1 бр.
• Автоматична машина за поставяне на самопробивни рапиди и капси с две глави – 1 бр.
4. Едноиглова права машина с цилиндрично рамо – 1 бр.
5. Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо – 1 бр. 

Обща цел на проекта
 Общата цел на проектното предложение е да се подобри производственият капацитет в
„Бестия Пет" ЕООД с цел повишаване на неговата конкурентоспособност и засилване на
експортния му потенциал. 
 
 Специфични цели на проекта:
СЦ 1: Да се подобри производственият процес и да се увеличи производителността на
предприятието, с цел удовлетворяване обемите на търсенето на пазара и създаване на предпоставки
за разширяване на пазарните позиции и експортния потенциал.  
СЦ 2: Да се осигурят необходимите предпоставки за подобряване качеството на предлагани
продукти, с цел пълно удовлетворяване на нарастващите пазарни изисквания. СЦ 3: Да се намалят
производствените разходи с цел оптимизация на производствения процес и удовлетворяване
пазарните изисквания.  
СЦ 4: Да се внедрят нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в
производствения процес с оглед осигуряване на устойчиво развитие в условията на динамична
пазарна икономика с висок интензитет на конкуренцията на пазара. 
Очаквани резултати след изпълнение на проекта

С изпълнението на проектните дейности ще се постигнат следните резултати: 
✓ Увеличение обема на производството по линия на реализацията на инвестиция в
технологични линии за първична обработка на естествена кожа, за производство на колани и
за боядисване и поставяне на украшения в/у кожени изделия,и едноиглови прави машини -
повишен производствен капацитет за производство на кожени изделия за домашни любимци 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект  BG16RFOP002-2.040-0551-C01/ 24.02.2020 г. „Подобряване на производствения капацитет в „БЕСТИЯ ПЕТ" ЕООД“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докумен та се
носи от „БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.”
 
 
  
 
при оптимални други условия - минимално увеличение на капацитета до 57 бр. на изделия на
ден/ 8 ч. (при 35 бр. изделия на ден/ 8ч. към момента);  
✓ Подобрен производствен процес, качество и ресурсна ефективност, посредством закупени и
въведени в експлоатация ДМА, свързана с разширяването на капацитета на съществуващия
стопански обект; 
✓ Намалени производствените разходи с цел удовлетворяване на нарастващите пазарни
изисквания, посредством закупени и въведени в експлоатация енергийно и ресурсно
ефективни ДМА;  
✓ Средно увеличение на производителността с 15.02 % за период от 2 финансови години след
изпълнението на проекта в сравнение с тази през 2017 г.;  
✓ Вътрешна норма на възвращаемост на инвестицията 15.44 %; 
✓ Подобряване на експортния капацитет и увеличение на средните генерирани приходи от 
износ в следствие на реализацията на планираната инвестиция с 78.99 % за период от 2
финансови години след изпълнението на проекта; 
✓ Повишена конкурентоспособност на предприятието на националния и външните пазари и
повишен експортен капацитет благодарение на създадените предпоставки за разширяване на
пазарния дял на дружеството благодарение на подобрения производствен процес и
създадените технологични възможности за изпълнение на поръчки в кратки срокове, при
конкурентна цена и високо качество;  
✓ Проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160 - “избор с публична
покана” - 1 бр.;  
✓ Сключени договори за доставка;
✓ Реализирани мерки за комуникация и информация в съответствие с нормативната база. 
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект  BG16RFOP002-2.040-0551-C01/ 24.02.2020 г. „Подобряване на производствения капацитет в „БЕСТИЯ ПЕТ" ЕООД“, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 
развитие.
“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на докумен та се
носи от „БЕСТИЯ ПЕТ” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган.”
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
 
Фирма „БЕСТИЯ ПЕТ“ ЕООД – ЕООД - Бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0551-C01/ 24.02.2020 г. с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „Бестия Пет" ЕООД“, проведе процедура за избор на изпълнители с предмет:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване:
Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 1 бр.;
Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - 1бр.; Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично рамо - 1бр.
Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения върху кожени изделия - 1 бр.“
В резултат на избора и с Решение на Оценителна комисия от 19.05.2020 г. бяха сключени договори със следните фирми:
 
За Обособена позиция 1: Договор от 25.06.2020 г. с фирма „ШУМАШИНАРИ“ ЕООД
За Обособена позиция 2: Договор от 30.06.2020 г. с фирма „АБАВ“ ЕООД
За Обособена позиция 3: Договор от 30.06.2020 г. с фирма „АБАВ“ ЕООД
 
 

съобщение 216.68 KB (pdf) Download